top of page

- 식향용 천연향료                                 

                                                                         

 

천연딸기향

천연라스베리향

천연블루베리향

천연플럼향

천연피치향

천연망고향

천연그레이프향

천연파인애플향

천연피치향

천연딸기향

천연홉향

천연레몬향

천연오렌지향

천연버터향

천연망고피치향

천연바나나향

천연석류향

천연레몬향

천연라임향

천연유자향

천연오렌지향

천연페퍼민트향

천연홍삼향

천연장미향

천연라벤더향

천연생강향

천연스피아민트향

천연커피향

천연초코렛향

천연코코아향

천연바닐라향

- 기타 화장품 원료

소듐코코일글루타메이트(천연계면 활성제)

(Sodium Cocoyl Glutamate/ Amisoft CS-11)

​기타 문의 바람

천연 소재 및 
​기타 원료 리스트
bottom of page